احساس می کنم دیگر نمی توانم در خود بگنجم

و در خود بیارامم و از بودن خویش بزرگتر شده ام 

و این جامه بر من تنگی می کند. 

این کفش تنگ و بی تا بی قرار!

چه خیال انگیز و جان بخش است این جا نبودن.

 دکتر شریعتی